Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez Katarzynę Głośna, w ramach prowadzonej przez nią działalności „Centrum Kobiecości Katarzyna Głośna” z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów

Polityka prywatności określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej https://www.centrum-kobiecosci.pl/

Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest: Katarzyna Głośna, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Centrum Kobiecości Katarzyna Głośna”, adres:ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów  (dalej: Administrator).

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody.
 3. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały zebrane.
 4. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas usługami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 6. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Administratorem (w tym współpracującym z Administratorem: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

 1. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
 2. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych.
 3. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się kontaktować z Administratorem.
 4. Strona https://www.centrum-kobiecosci.pl/ używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkownika strony https://www.centrum-kobiecosci.pl/
 5. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
 6. sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika https://www.centrum-kobiecosci.pl/ do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 7. trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 8. Pliki „cookies” stosowane są w celu:
 9. konfiguracji strony;
 10. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej;
 11. analizy i badań oglądalności;
 12. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności strony internetowej.
 13. Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji może być niedostępnych. W plikach „cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników.
 14. Pliki cookies zamieszone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

W JAKIM CELU SĄ WYKORZYSTYWANE ZEBRANE DANE

 1. Udostępnione przez użytkownika dane, w tym dane osobowe wykorzystywane są w celach kontaktowych, w związku z pozostawionym przez użytkownika danymi w formularzu kontaktowym na stronie https://www.centrum-kobiecosci.pl/, na podstawie udzielonej zgody oraz w innych celach, na które użytkownik wyraził dobrowolną zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 a).
 2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu (w tym analizowanie danych w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO do czasu wycofania zgody.
 3. Dane przetwarzane są również do celów statystycznych.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi Administratorowi kontakt.
 2. Administrator respektuje przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargo do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed je cofnięciem.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do Administratora w drodze pisemnej lub e-mailem o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

ZMIANY DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Na zmiany w polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Administratora.

KONTAKT

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych, w tym dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres: ul. Przyjaciół 16, 43-190 Mikołów.